Den lille, men gode barnehagen hvor små og store trives, uansett utfordringer i livet.

Dette er vår visjon og framtidsdrøm, og et overordnet og langsiktig mål for det arbeidet vi gjør.

– Vi er små men gode!

Ikon brukt i profilen: hjerte. Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!

Hei!

I den lille, men trivelige barnehagen jobber det fire faste, positive, trygge, kreative og omsorgsfulle voksne med lang erfaring med barn. I år er det ni barn sammen med oss.

Vi elsker jobben vår og er så heldig å ha verdens beste jobb, vi møter daglig de beste foreldrene du kan tenke deg. Utelek har vårt største fokus også når det regner spiker. :)

Kom på besøk og opplev den fantastiske barnehagen med en sprudlende gjeng av barn og voksne.

Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - solsikke, et av symbolene for vekst, mestring og utvikling i barnehagens visuelle profil.
Styrer / Barnehagelærer
Lise Granås
Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - kuleramme, et av symbolene for læring i barnehagens visuelle profil.
Fagarbeider
Monica Johansen
Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - bokstaven A, et av symbolene for læring og mestring i barnehagens visuelle profil.
Barnehageassistent
Eva B. Aas
Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - gulrot, et av symbolene for vekst, næring og utvikling i barnehagens visuelle profil.
Barnehageassistent
Kari Langerud
Ikon brukt i profilen: solsikke. Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!

Trygghet, omsorg, engasjement, tilhørighet, anerkjennelse og kompetanse.

Seks viktige verdier som skal gjenspeiles i Lykkeliten naturbarnehage, og som vi tror gir gode vekstvilkår for små frø!

For å jobbe i retningene av vår virksomhets mål, visjon og verdier vil vi at møtet mellom barn, foreldre og voksne preges av:

+ Barna
 • Blir anerkjent, respektert og opplever mestringsglede.Barn som er vant til oppmuntring lærer å vise tillit.
 • Får nok omsorg og varme og blir inkludert og møtt på en likeverdig måte. Barn som er vant til hengivenhet lærer å bli glad i hverandre.
 • Blir sett, hørt og har mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.
 • Oppleve at det er både tid og rom for lek i en hverdag preget av glede, humør, latter og hvor de voksne byr på seg selv. Barn som er vant til hjelpsomhet lærer å vise omsorg.
 • Får god selvtillit og opparbeider et godt selvbilde. Barn som er vant til ros, lærer å påskjønne hverandre.
 • Opplever variasjon og progresjon i læring fra de begynner i barnehagen til de slutter.
+ Foreldrene og foresatte
 • Trygge på at barna trives, har det godt og opplever at barna utvikler seg fra de stareter til de slutter i barnehagen.
 • Blir sett, tatt på alvor og har tillit til barnehagen/personalet.
 • Opplever at det er rom for tilbakemeldinger og endringer.
 • Møter voksne i barnehagen som er trygge på seg selv og i sin egen rolle.
 • Møter voksne som er engasjert og gir "det lille ekstra".
 • Opplever god informasjon og har reell innflytelse til å påvirke innholdet i barnehagen.
+ Personalet
 • Ser, lytter og er til stede i her og nå situasjoner.
 • Møter barne, foreldre og medarbeidere med respekt og forståelse.
 • Er opptatt av sin egen rolle og viser glede, entusiasme og raushet i møte med barna.
 • Ha fokus på dialog og samhandling.
 • Gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger på egen væremåte sammen med ban og voksne.
 • Byr på seg selv og tar i bruk og deler sin verdifulle kompetanse.
 • Ha fokus på å være en lærende organisasjon som er i endring og utvikling.
 • Omsorg skaper trygghet. Trygghet er en forutsetning for barnas utvikling og læring.
 • Skal hjelpe barna til å forstå at egne handlinger kan gå utover andre og at der ikke er alle handlinger som er akseptable.
 • Mangfold og gjensidig respekt. Det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Vi kan alle lære av hverandre og alle er like viktige. Små som store.
 • Veilede barne i deres veksilng mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte.

Alle barn er født unike, kompetente og har individelle behov.

I Lykkeliten naturbarnehage tror vi barn viser entusiasme knyttet til mestringsoppgaver og at alle barn er nysgjerrige og vitebegjærlige, og selvstendige individer med egne erfaringer.

Ikon brukt i profilen: bamse. Lykkeliten naturbarnehage i Nannestad - Den lille men gode barnehagen!

Vårt pedagogiske grunnsyn tar utgangspunkt i Lov om barnehager og rammeplan. Det er det pedagogiske grunnsyn vi ser på som selve fundamentet i arbeidet vårt.

+ Syn på barnet
 • Alle barn er født unike, kompetente og har individuelle behov.
 • Barna er nysgjerrige og vitebegjærlige.
 • Viser entusiasme knyttet til mestringsopplevelser.
 • Barn er selvstendige individer med egne meninger.
 • Barn er sosiale aktører med mye kompetanse og man ser etter det gode i hvert barn.
+ Syn på læring
 • Vi ser omsorg, oppdragelse, lek og læring og danning i en sammenheng.
 • Barn lærer gjennom det de opplever og erfarer, gjennom daglige situasjoner, i samspill med andre barn og voksne gjennom formelle og uformelle situasjoner.
 • Vi skal fremme vennskap og fellesskap.
 • Vi skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meninfull samhandling (realfag).
 • Prosessen blir vektlagt.
+ Syn på omsorg
 • Voksne som er til stede, er lyttende og har evnen til å sette seg inn i andres situasjoner (empati).
 • Alle barn har behov for voksne som byr på seg selv og som gir omsorg i forhold til individuelle behov.
 • Omsorg skal prege alle situasjoner gjennom hele barnehage hverdagen. inkludert behov for ro og hvile.
 • Omsorg skaper trygghet og trygghet er en forutsetning for barnas utvikling og læring.
 • Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. Veilede barna til å vise omsorg for andre mennesker og til selv å kunne ta i mot omsorg.
+ Syn på lek
 • Det er lek først når barna definerer det som lek.
 • Leken er lystbetont, frivillig, spontan og ikke målrettet (Olofsson 1993).
 • Leken er en læringsprosess som barn utvikler gjennom alder, modenhet og erfaring.
 • Gjennom lek overføres barnekulturen mellom barn.
 • Veilede barna om leken kan medføre uheldige samspillmønstre (mobbing, utestengelse av leken o.l.)
 • Lære barn til å ta initiativ til lek og at alle får oppleve å komme inn i leken. Bjerketuns viktigste sosialiseringsarena er leken og alle skal være med ut i fra egne behov og forutsetninger.